Friday 20th November 2020 Prayer Points - There is still hope!

#NationalPrayerZimbabwe 🇿🇼 #PrayEngageBuild #Post90DaysPrayer