Wednesday 4 November 2020 Prayer Points - Breaking Yokes

#NationalPrayerZimbabwe 🇿🇼 #PrayEngageBuild #Post90DaysPrayer