Friday 30th October 2020 Prayer Points - Prayer for Knowledge of God’s Will

#NationalPrayerZimbabwe 🇿🇼 #PrayEngageBuild #Post90DaysPrayer