Friday 27th November 2020 Prayer Points - Prayer for Discipleship

#NationalPrayerZimbabwe 🇿🇼 #PrayEngageBuild #Post90DaysPrayer