Wednesday 25 November 2020 Prayer Points - Prayer For the Church

#NationalPrayerZimbabwe 🇿🇼 #PrayEngageBuild #Post90DaysPrayer