Wednesday 18th November 2020 Prayer Points - Opposition!

#NationalPrayerZimbabwe 🇿🇼 #PrayEngageBuild #Post90DaysPrayer